صفحه نخست

اخبار و رویدادها

مدیریت

کارمندان

دریافت فرمها
Babol Noshirvani University of Technology - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 
  به پایگاه اطلاع رسانی مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی ریزی خوش آمدید..!
آخرین اخبار...
خطا صورت گرفته است.
 
  تصاویر  
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حوزه ها:
مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دارای دو زیر مجموعه، كه هر كدام عهده دار بخشی از امور می باشند:

1.گروه برنامه، بودجه و تشکیلات

2.اداره فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی
  گروه برنامه، بودجه و تشکیلات
- انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه با هماهنگی معاونت اداری و مالی.
- همکاری با مدیران و رؤسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه - جمع‌آوری بودجه‌های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه‌ها و اعتبارات مورد پیشنهاد. - تلفیق و تنظیم بودجه‌های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط‌مشی کلی دانشگاه    [بیشتر]
اداره فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی
- برنامه‌ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تأمین اعتبار عمرانی مورد نیاز. - همکاری با معاونت اداری و مالی در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت‌های مشاوره و پیمانکار برای طرح‌های عمرانی. - تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تأمین زمین و امکانات با درنظر گرفتن توسعه آموزش عالی.  [بیشتر]
Design By : NIT Programming Group
Copyright © 2021 Babol Noshirvani University of Technology. All rights reserved.